Παρασκευή, 27 Ιουλίου 2018 12:10

Τεχνικοί ασφαλείας (Τ.Α.): Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β' και Γ' κατηγορίας

Written by
Rate this item
(0 votes)

Δημοσιεύθηκε η απόφαση 39278/1823/ 2018 του Υπ. Εργασίας, σκοπός της οποίας είναι ο καθορισμός των όρων και προϋποθέσεων για την εκτέλεση προγραμμάτων επιμόρφωσης σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 22 του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων (Κ.Ν.Υ.Α.Ε.) που κυρώθηκε με το Άρθρο πρώτο του ν. 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»: 


α)

Διάρκειας 35 ωρών

 

αα)

εργοδοτών

για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον οι εργοδότες έχουν τα τυπικά προσόντα και οι επιχειρήσεις τους υπάγονται στην κα­τηγορία Β' σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

 

αβ)

εργαζομένων

που απασχολούνται με πλήρες ωράριο σε επιχειρήσεις με λιγότερα από 50 άτομα οι οποίες υπάγονται στην κατηγορία Β' ή Γ' σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. εφόσον οι εργαζόμενοι έχουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται στο άρθρο 11 παράγραφος 1, εδάφιο δ του Κ.Ν.Υ.Α.Ε.

β)

Διάρκειας 10 ωρών

 

 

εργοδοτών

για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας στις επιχειρήσεις τους εφόσον αυτές υπάγονται στην Γ' κατηγορία σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κ.Ν.Υ.Α.Ε. και απα­σχολούν λιγότερους από 50 εργαζόμενους.

 

Προκειμένου να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή συμμόρφωση των μικρών επιχειρήσεων και εργοδοτών στις θεσμικές προβλέψεις της νομοθεσίας για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων στη χώρα μας και λαμβάνοντας υπόψη το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται σήμερα οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, τίθεται ανώτατο όριο κόστους συμμετοχής (ανά εκπαιδευόμενο) σε προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας, το ποσό των εκατόν τριάντα (130) ευρώ για τα προγράμματα των 35 ωρών και εβδομήντα (70) ευρώ για τα προγράμματα των 10 ωρών. Τα παραπάνω ποσά, σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να προσαυξάνονται με επιβαρύνσεις, όπως δαπάνη χρήσης αποστολής courier, χορήγηση έντυπου υλικού, κ.λπ.
 

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η είσπραξη προκαταβολής, η οποία θα υπερβαίνει το ποσό των 50 ευρώ για τα προγράμματα των 10 ωρών και το ποσό των 80 ευρώ για τα προγράμματα των 35 ωρών. Εισπραχθείσες προκαταβολές που δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις επιστρέφονται εξ' ολοκλήρου. Στην περίπτωση που εκπαιδευόμενος πριν την υποβολή της αίτησης για έγκριση του προγράμματος, αποφασίσει να μη συμμετάσχει στο πρόγραμμα, η προκαταβολή του επιστρέφεται στο ακέραιο. Η συγκεκριμένη δυνατότητα ισχύει για μία μόνο φορά. Αν το πρόγραμμα δεν πραγματοποιηθεί εντός 12 μηνών από την καταβολή της προκαταβολής, το ποσό θα επιστρέφεται στο ακέραιο.

Δείτε την 39278/1823/2018 και την 41366/1888/2018 απόφαση εφαρμογής από το αρχείο του κόμβου

 

 

Read 715 times

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.