Οι Μελέτες Σκοπιμότητας & Βιωσιμότητας περιλαμβάνουν αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με: 

• Τη δομή της επιχείρησης.

• Τα προϊόντα της επιχείρησης.

• Τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται η επιχείρηση.

• Το σύστημα αποθήκευσης και διανομής της επιχείρησης.

• Τους παραγωγικούς συντελεστές της επιχείρησης.

Τα αποτελέσματα των μελετών αυτών συνιστούν καθοριστικό παράγοντα για την τελική απόφαση υλοποίησης όλων των επενδυτικών προσπαθειών, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στον αναλυτικό σχεδιασμό και μειώνουν τον χρόνο συλλογής πληροφοριών κατά την διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.