Οι εξωγχώριες ή αλλιώς υπεράκτιες εταιρίες είναι εκείνες που ιδρύονται σε χώρες με πιο ήπιο φορολογικό καθεστώς. Η διαδικασία της σύστασης αναλαμβάνεται από συνεργάτες του γραφείου μας οι οποίοι είναι εξουσιοδοτημένα νομικά ή φυσικά πρόσωπα στην κάθε χώρα η οποία επιτρέπει την σύσταση Υπερακτίων Εταιριών. Μια εξωγχώρια εταιρία έχει απεριόριστη διάρκεια ζωής, εφ' όσον βεβαίως καλύπτει τις υποχρεώσεις της έναντι του κράτους στο οποίο έγινε η σύστασή της.