Προσαύξηση ποσού σύνταξης εργαζομένων συνταξιούχων - Τροποποίηση οδηγιών

Με το Γενικό Έγγραφο Τ01/652/15/2018 του ΕΦΚΑ, διαβιβάζεται για ενημέρωση και εφαρμογή, το σχετικό έγγραφο 14369/2018 του ΕΤΕΑΕΠ, με το οποίο δίδονται οδηγίες για τον τρόπο υπολογισμού της προσαύξησης του ποσού της σύνταξης του τ. ΕΤΕΑΜ των εργαζόμενων συνταξιούχων.

Με το έγγραφο, τροποποιούνται οι οδηγίες που είχαν δοθεί με το 106679/19.7.2016 έγγραφο του ΕΤΕΑΕΠ, το οποίο σας κοινοποιήθηκε με το Τ01/652/124/24.8.2016 ΓΕ.

Κατόπιν τούτου, τα σχετικά αιτήματα των συνταξιούχων του τ. ΕΤΕΑΜ, θα διεκπεραιώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του νέου εγγράφου, τυχόν δε αποφάσεις προσαύξησης που εκδόθηκαν σύμφωνα με τις προηγούμενες οδηγίες, θα πρέπει να τροποποιηθούν σύμφωνα με τις νέες οδηγίες.