ΑΚΑΓΕ: Από 1/9/2017 και μετά θα εφαρμοστούν οι νέες διατάξεις του ν. 4387/2016

Νέα τροπή πήρε η υπόθεση αναφορικά με τις κρατήσεις των εκπαιδευτικών Ι.Ε.Κ., Κ.Ε.Κ. υπέρ ΑΚΑΓΕ μετά από σχετική απάντηση που δόθηκε από το αρμόδιο τμήμα του Υπ. Εργασίας. Θυμίζουμε ότι, βάσει των διατάξεων του ν. 4387/2016, καταργήθηκε από 1.1.2017 η διάταξη του άρθρου 31 του ν.4186/2013 (εισφορά ύψους 10% επί των μικτών αποδοχών τους υπέρ του ΑΚΑΓΕ, η οποία βάρυνε ισόποσα τον υπόχρεο εργοδότη και τον απασχολούμενο). Μάλιστα, στην εγκύκλιο του Ε.Φ.Κ.Α. με αριθ. πρωτ. : Φ. 10043/οικ. 14226/ 431/24.3. 2017 (που αφορούσε στη γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36 παρ. 1 και 2 του ν.4387/2016 για την παράλληλη ασφάλιση), είχαν δοθεί και οι σχετικές οδηγίες εφαρμογής των νέων αυτών διατάξεων1.

Όμως, βάσει της πρόσφατης απάντησης (σ.σ. 30.5.2017) που δόθηκε από το υπ. Εργασίας, επειδή η νέα ρύθμιση για τις ανωτέρω περιπτώσεις είχε εφαρμογή από 1.1.2017 —δηλαδή μεσούσης της διδακτικής χρονιάς—, δημιουργήθηκαν πολλά προβλήματα κατά την εφαρμογή της και για το λόγο αυτό έγινε δεκτό ότι, για το χρονικό διάστημα από 1.01.2017 έως και τη λήξη του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους, ήτοι έως 31.08.2017, θα εξακολουθεί να ισχύει για τα πρόσωπα των διατάξεων του αρ. 31 του ν. 4186/2013, το προϊσχύον καθεστώς. Δηλαδή, από 1.1.2017 έως 31.8.2017 θα εφαρμόζονται όσα γνωρίζαμε για το ΑΚΑΓΕ αναφορικά με τα πρόσωπα που υπάγονται λόγω ιδιότητας στην ασφάλιση άλλου πλην του πρώην ΙKA/ETAM πρώην φορέα κύριας ασφάλισης και για όσα παρέχουν την εργασία αυτή ως συγκύριο επάγγελμα

Στην ίδια απάντηση μάλιστα αναφέρεται ότι, οι νέες ρυθμίσεις βάσει του ν. 4387/2016 για την ασφάλιση των ως άνω προσώπων θα έχουν εφαρμογή από 1.09.2017 και εφεξής και επιπροσθέτως ότι θα δοθούν σύντομα συμπληρωματικές οδηγίες.